Pages

Monday, 21 July 2014

ಮೊದಲು ಮಾನವರಾಗಿ Please.......


ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ£ÀªÀgÁV Please….
  gÀvÁß,ºÉuÁÚV ºÀÄnÖzÉÝà ¤Ã ªÀiÁrzÀ vÀ¥Áà? ¥ÀæPÀgÀt £É£À¥ÁzÁUÀ¯É®è F ¥Àæ±Éß CAvÀgÁ¼À¢AzÀ a«Ää §gÀÄvÀÛzÉ.ºÀÈzÀAiÀÄ »ArzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.zÀÄBR GªÀÄ佸ÀÄvÀÛzÉ.PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄV¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¢ »rzÀ ºÀÄqÀÄV PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£É vÀ®Ä¥À¯Éà E®è.03 ¢£ÀzÀ §½PÀ PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ±ÀªÀzÀ ¥ÀvÉÛ-CvÁåZÁgÀ,PÉƯÉAiÀÄ ±ÀAPÉ!
      ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀÄl vÉgÉzÀgÉ ¸ÁPÀÄ-ºÀ¸ÀÄUÀƹ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊAVPÀ zËdð£Àå, PÁ¯ÉÃdÄ AiÀÄĪÀw £Á¥ÀvÉÛ,PËlÄA©PÀ zËdð£Àå, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ QgÀÄPÀļÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAUÀwUÀ¼ÁVªÉ.ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß MAnAiÀiÁV ºÉÆgÀPÀ½¸À®Æ ¨sÀAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀ ¥Àj¹Üw.¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥Àæw ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀPÉÆÌAzÀÄ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ,20 ¤«ÄµÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt ºÀvÉå,40 ¤«ÄµÀPÉÆÌAzÀÄ CvÁåZÁgÀ,16 ¤«ÄµÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁUÀÄwÛªÉ.¸Ëd£Àå PÉƯÉ,¥ÀèyéAiÀÄ DvÀäºÀvÉåUÀ¼ÀAvÀ PÉÆÃmÁåAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½V£ÀÆß £ÁåAiÀÄ ¹UÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ,£ÁåAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£Éßà ±ÀAQ¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ.ªÉêeÁÕ¤PÀªÁV CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ PÀ®à£Á ZÁªÁèªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÀÝgÀÆ ºÉtÚ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå¼ÀAvÉ £ÉÆÃqÀĪÀ°è »£ÀßqÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.F zËdð£Àå J¸ÀUÀĪÀªÀgÀ°è 99% ªÀÄA¢ ¸ÀIJPÀëQvÀgÉà ! 
      ºÁUÁzÀgÉ EªÀgɯÁè ¥ÀqÉzÀ ²PÀëtzÀ ªÀiË®å JAvÀºÀÄzÀÄ?²PÀëtªÉAzÀgÉ §jà CPÀëgÀUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ®è.   ¸Àj-vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJ𹠸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀxÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÉà ²PÀët.ªÀåQÛ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸À®Ä,¦æÃw¸À®Ä PÀ°vÀgÉ CzÉà ²PÀët.CvÀÄå£ÀßvÀ CAPÀUÀ½¸ÀĪÀÅzÀµÉÖà UÀÄj DUÀ¨ÁgÀzÀÄ.²PÀëtªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀvÀð£ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÁzÀÀ zÀAiÉÄ,vÁåUÀ,¸ÀºÀPÁgÀ,PÀgÀÄuÉ,ªÁvÀì®å,¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀé UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¨Á®å¢AzÀ¯Éà gÀÆrü¸ÀĪÀ°è ¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÁvÀæªÀÇ »jzÁzÀÄzÀÄ.DUÀµÉÖà gÀvÁß¼ÀAvÀºÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ §zÀÄPÀÄ gÀvÀßzÀAvÉ ºÉƼÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
             zÀAiÀÄ«lÄÖ ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ£ÀªÀgÁV....... Please……
                                                                        ದೀಪಾವತಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ (ಗಣಿತ)

ಯಾರು ಸಿರಿವಂತ?

AiÀiÁgÀÄ ¹jªÀAvÀ?
ºÀtªÀÇ E®èzÉÃ,£ÉgÀªÀÇ E®èzÉÃ
UÀÄtªÉÇA¢gÀĪÀªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ!
ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ E®èzÉÃ,GqÀ®Æ E®èzÉÃ
¤vÀåªÀÇ zÀÄrAiÀÄĪÀªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ ||೧||
          ºÉÆmÉÖUÀÆ E®èzÉÃ,§mÉÖUÀÆ E®èzÉÃ
          ¤µÉ× vÉÆÃgÀĪÀªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ
          C¢üPÁgÀ,CºÀA¨sÁªÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®èzÉÃ
          D¼ÁV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ ||೨||
CgÀ¸À£ÀÆ C®èzÉÃ,ªÀÄAwæAiÀÄÆ C®èzÉ
¤dªÀ£ÀÄ £ÀÄrªÀªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ
gÁdåªÀÇ E®èzÉ,ªÁdåªÀÇ E®èzÉ
¸ÀvÀå¢ zÀÄrªÀªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ ||||
D¹ÛPÀ£ÀÄ C®èzÉ,£Á¹ÛPÀ£ÀÄ C®èzÉ
¸ÀvÀå¢ £ÀÄrªÀªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ
vÁåVAiÀÄÆ C®èzÉ,AiÉÆÃVAiÀÄÆ C®èzÉ
vÀvÀé §®èªÀ£Éà ¹jªÀAvÀ ||೪||

                   -----gÀZÀ£É-ಶ್ರೀಮತಿ «ÄãÁQë f £ÁAiÀÄPï PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ